Tìm kiếm tin tức

 

 

 

 

 

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch Tuyên truyền 7 phương thức thay thế Sổ hộ khẩu
Ngày cập nhật 16/03/2023

Thực hiện Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị Định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên địa bàn. UBND phường Hương Văn ban hành kế hoạch tuyên truyền về việc sử dụng 7 phương thức để khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLQG về DC, thẻ CCCD khi giải quyết thủ tục hành chính sau khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng với những nội dung cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn bộ cán bộ, công nhân, viên chức và toàn thể người dân trên địa bàn phường về 7 phương thức để khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLQG về DC, thẻ CCCD khi giải quyết thủ tục hành chính sau khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng.

- Nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị Định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công của cán bộ, công chức, viên chức được giao trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao nhận thức của tất cả cá nhân trên trên địa bàn trong việc sử dụng 7 phương thức để khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLQG về DC, thẻ CCCD khi giải quyết thủ tục hành chính sau khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng;  Góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

- Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về việc sử dụng 7 phương thức để khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLQG về DC, thẻ CCCD khi giải quyết thủ tục hành chính sau khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng bằng các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với việc đưa công tác tuyên truyền CCHC vào hoạt động thường xuyên trên trang thông tin điện tử của phường. Tăng cường tuyên truyền trên mạng xã hội, thông qua Zalo… các cơ quan, đơn vị để hiệu quả truyền thông lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội.

- Nhằm thực hiện tốt công tác và có hiệu quả trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, không gây phiền hà, bức xúc cho công dân khi đến làm thủ tục hành chính cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND và các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn phường.

2. Yêu cầu

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về việc sử dụng 7 phương thức để khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLQG về DC, thẻ CCCD khi giải quyết thủ tục hành chính sau khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước góp phần nâng cao dân trí; phòng chống tham nhũng, phục vụ phát triển Kinh tế-xã hội của địa phương.

- Cập nhật thường xuyên, đầy đủ kịp thời các văn bản , Nghị định của Trung ương, của tỉnh và của thị xã; Công khai việc sử dụng 7 phương thức để khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLQG về DC, thẻ CCCD khi giải quyết thủ tục hành chính sau khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng trên các trang thông tin điện tử của phường, niêm yết công khai tại trụ sở, cơ quan làm việc, đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về sử dụng 7 phương thức để khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLQG về DC, thẻ CCCD khi giải quyết thủ tục hành chính sau khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng của CBCC và các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết các TTHC. Đồng thời thông tin tuyên truyền đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

-  Sử dụng 7 phương thức để khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLQG về DC, thẻ CCCD khi giải quyết thủ tục hành chính sau khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng

 - Tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo về việc sử dụng 7 phương thức để khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLQG về DC, thẻ CCCD khi giải quyết thủ tục hành chính sau khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng đến toàn bộ CBCC thông qua giao ban định kỳ, đăng tin trên trang thông tin điện tử của phường. Trong đó tập trung vào phương thức hướng dẫn công dân sử dụng thông tin tài khoản định danh điện tử mức 2 trên ứng dụng VNEID .

2. Hình thức tuyên truyền

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Đài truyền thanh và Trang thông tin điện tử của phường.

Thông qua các cuộc họp của cơ quan, các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ của cơ quan cũng như  sinh hoạt chi bộ tại các tổ dân phố và thông qua hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật...

3. Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở kế hoạch này các ban ngành, đoàn thể, các bộ phận và tổ Đề án 06 triển khai tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính đến tận người dân. Ủy ban nhân dân phường giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban ngành, bộ phận thực hiện như sau:

1. Công chức Văn phòng – Thống kê

- Phối hợp với các công chức chuyên môn thực hiện công khai, niêm yết, 7 phương thức để khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLQG về DC, thẻ CCCD khi giải quyết thủ tục hành chính sau khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng theo quy định. Thường xuyên rà soát và kịp thời công khai các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi giải quyết cấp xã. Nghiêm túc niêm yết, công khai các TTHC đã được công bố tại nơi giải quyết TTHC và trên Trang thông tin điện tử của phường theo quy định.

2. Công chức Tư pháp - hộ tịch

Lồng ghép việc tuyên truyền cải cách TTHC với 7 phương thức để khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLQG về DC, thẻ CCCD khi giải quyết thủ tục hành chính sau khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng đến từng người dân.

         3. Đài truyền thanh phường

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên Đài truyền thanh và các phương tiện thông tin đại chúng.

Xây dựng chuyên mục tuyên truyền việc sử dụng 7 phương thức để khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLQG về DC, thẻ CCCD khi giải quyết thủ tục hành chính sau khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng trên hệ thống truyền thanh và trên trang thông tin điện tử của phường.

4. Công an phường.

- Niêm yết công khai 7 phương thức để khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLQG về DC, thẻ CCCD khi giải quyết thủ tục hành chính sau khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng theo quy định. Thực hiện cấp giấy xác nhận về nơi cư trú và thông báo số định danh cá nhân cho công dân khi có nhu cầu.

- Thực hiện công tác tuyên truyền trực tiếp cho công dân khi đến liên hệ các thủ tục hành chính; Qua công tác nắm hộ nắm người của CSKV, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn để tuyên truyền sử 7 phương thức để khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLQG về DC, thẻ CCCD khi giải quyết thủ tục hành chính sau khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng nhằm mục đích thuận lợi cho công dân khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính.

5. Tổ Đề án 06 và các ngành, Đoàn thể

Phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao nhận thức của từng đoàn viên, hội viên và nhân dân về việc sử dụng 7 phương thức để khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLQG về DC, thẻ CCCD khi giải quyết thủ tục hành chính sau khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng.

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền sử dụng 7 phương thức để khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLQG về DC, thẻ CCCD khi giải quyết thủ tục hành chính sau khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng năm 2023 của UBND phường Hương Văn, đề nghị các ban ngành, đoàn thể, các cán bộ, công chức nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 768.072
Truy cập hiện tại 112