Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch Tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ xuân năm 2023
Ngày cập nhật 01/03/2023
Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 07/11/2021 của UBND phường Hương Văn về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND phường về ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023. UBND phường Hương Văn xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2022, với những nội dung sau:

 

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính (CCHC) của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ. Nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về công tác CCHC nhà nước, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

- Nâng cao hiệu quả tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với việc đưa công tác tuyên truyền CCHC vào hoạt động thường xuyên trên trang thông tin điện tử của phường. Tăng cường tuyên truyền trên mạng xã hội, thông qua Zalo … để hiệu quả truyền thông lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đẩy mạnh công tác CCHC trên các lĩnh vực; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND phường.

2. Yêu cầu

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về CCHC lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước góp phần nâng cao dân trí; phòng chống tham nhũng, phục vụ phát triển Kinh tế-xã hội của địa phương. Nội dung tuyên truyền phải gắn với nội dung kế hoạch CCHC hàng năm của phường.

- Cập nhật thường xuyên, đầy đủ kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh và của thị xã; Công khai các TTHC trên trang thông tin điện tử của phường, đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về CCHC của CBCC và các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết các TTHC. Đồng thời thông tin tuyên truyền đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

- Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và lãnh đạo tỉnh, thị xã và của phường về CCHC và tình hình, kết quả triển khai thực hiện.

        - Tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo về CCHC đến toàn bộ CBCC thông qua giao ban định kỳ, đăng tin trên trang thông tin điện tử của phường.  Trong đó tập trung vào 6 nội dung liên quan đến kế hoạch CCHC năm 2022, đó là: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

- Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”; Tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân, tìm hiểu thông tin và sử dụng dịch vụ.

- Thông tin kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về các quy định hành chính, TTHC  theo quy định tại Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của phường năm 2023 nằm trong nhóm đầu thuộc khối xã, phường của toàn thị xã.

2. Hình thức tuyên truyền

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Đài truyền thanh và Trang thông tin điện tử của phường.

Lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các cuộc họp của cơ quan và thông qua hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở kế hoạch này các ban ngành, đoàn thể, các bộ phận triển khai tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính đến tận người dân. UBND phường giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban ngành, bộ phận thực hiện như sau:

1. Công chức Văn phòng - thống kê phường

Tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính về Phòng Nội vụ thị xã.

- Theo dõi tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính của cơ quan. Gắn công tác cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động của cơ quan.

- Phối hợp với các công chức chuyên môn thực hiện công khai, niêm yết, chuẩn hóa các TTHC theo quy định. Thường xuyên rà soát và kịp thời công khai các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi giải quyết cấp xã. Nghiêm túc niêm yết, công khai các TTHC đã được công bố tại nơi giải quyết TTHC và trên Trang thông tin điện tử của phường theo quy định.

2. Công chức Tư pháp - hộ tịch phường

Lồng ghép việc tuyên truyền cải cách TTHC với CCHC và công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước có liên quan.

         3. Công chức Văn hoá - xã hội phường

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên Đài truyền thanh và các phương tiện thông tin đại chúng.

Xây dựng chuyên mục tuyên truyền CCHC trên hệ thống truyền thanh và trên trang thông tin điện tử của phường.

4. Công chức Tài chính - kế toán phường

Tham mưu xây dựng, bố trí kinh phí thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn phường.

5. Các ngành, Đoàn thể phường

Phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao nhận thức của từng đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác cải cách hành chính, vận động đoàn viên, hội viên tham gia giám sát thực hiện công tác cải cách hành chính.

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của UBND phường Hương Văn, đề nghị các ban ngành, đoàn thể, các cán bộ, công chức nghiêm túc tổ chức thực hiện./.


 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 765.568
Truy cập hiện tại 363